Obecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Jawgym s.r.o.
Pavlovova 44, 70030 Ostrava
IČO 19698399

kontaktní informace:
e-mailem: info@jawgym.cz
(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na na internetu (dále jen „elektronický obchod“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

 

 

II. Informace o zboží a cenách

 

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje uzavření kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou zveřejněny v internetovém obchodě. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
5. Produkty označované jako cvičební pomůcky užívá uživatel na vlastní nebezpečí a dle vlastního uvážení. Použitím k těmto účelům se rozumí jakákoliv manipulace s cvičebním náčiním. Kupující si musí zkontrolovat, zda je pro něj cvičební pomůcka vhodná, zejména není-li schopna řádným používáním způsobit újmu na zdraví. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem. Prodávající nenese odpovědnost za zranění způsobená nesprávným používáním a používáním k tomu nekvalifikovanými uživateli.

 

 

 

III. Objednání a uzavření kupní smlouvy

 

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Kupující objednává zboží následujícími způsoby:
● prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud se již dříve v internetovém obchodě registroval,
● vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Kupující si při objednávce zvolí zboží, počet kusů zboží, způsob platby a dodání.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ……. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednávce zadal. Toto potvrzení je automatické a není považováno za smlouvu. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je kupujícímu doručeno na e-mailovou adresu. / Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednávce zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
7. Veškeré objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může objednávku zrušit, dokud kupující neobdrží oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zjevně chybnou cenu, a to ani bylo-li kupujícímu zasláno automatické potvrzení o převzetí. objednávky dle těchto obchodních podmínek. Prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího o chybě a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 

 

IV. Zákaznický účet

 

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Kupující může objednávat zboží ze svého zákaznického účtu. Kupující může objednávat zboží i bez registrace.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet již nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, případně nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
● bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2202677115 / 2010 vedený u FIO banky,
● bezhotovostně platební kartou prostřednictvím poskytovatele platební brány ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
● bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány….,
● na dobírku při dodání zboží,
● v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na provozovně,
● v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zásilek.
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do…. dnů od uzavření kupní smlouvy.
4. V případě platby prostřednictvím platební brány se kupující řídí pokyny příslušného poskytovatele elektronických plateb.
5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
6. Prodávající nepožaduje od kupujícího žádnou zálohu ani jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
8. Zboží je kupujícímu dodáno:
● na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
● prostřednictvím expedice na dodací adresu uvedenou kupujícím,
● osobní odběr v provozovně prodávajícího.
9. Volba způsobu dodání se provádí při objednávání zboží.
10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je zaslán na elektronickou adresu kupujícího. / Daňový doklad je přiložen k dodanému zboží.
14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
15. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození nebo ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy byl kupující povinen zboží převzít, avšak v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. .

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služeb, společnost ComGate Payments, as, je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby prováděné prostřednictvím platební brány jsou plně zabezpečené a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou – nejrychlejší způsob platby online. V rozhraní platební brány ComGate zadejte číslo karty, datum platnosti a CVC kód - tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, takže budete pravděpodobně vyzváni k zadání číselného kódu, který obdržíte SMS zprávou z vaší banky.

Screenshot 2021-02-12 at 11.42.41

Platba převodem - okamžitá platba přes internetové bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kde se jako obvykle přihlásíte a potvrdíte již připravený platební příkaz.

Screenshot 2021-02-12 at 11.43.25

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena obratem, objednávku budeme bez prodlení dále realizovat.

 

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: payment-support@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů
● ode dne převzetí zboží,
● ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
● ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
● poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
● o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
● o dodávce alkoholických nápojů, které lze dodat až po třiceti dnech a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
● o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
● o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
● dodání zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
● dodání zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
● doručování novin, periodik nebo časopisů,
● dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy kupujícího sdělil, že v takovém případě má žádné právo na odstoupení od smlouvy,
● v ostatních případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, musí kupující zaslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu přijetí formuláře.
6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, jen pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady.
8. Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
10. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo v případě, kdy výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem nebo způsobem. specifikované kupujícím.
12. Kupující nemůže uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, pokud byl výrobek vyjmut z ochranného obalu. Výrobek je určen k perorálnímu užití, proto je balen v ochranném obalu tak, aby vyhovoval všem hygienickým normám, zejména se také doporučuje nesdílet výrobek s jinou osobou. Prodávající není res
 

 

VII. Práva z vadného plnění

 

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
● zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné jimi,
● se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
● zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
● je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
● zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.
2. Prodávající má povinnosti z vadného plnění alespoň v rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
3. Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu, návodu ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu, kterou vyplývá z povahy zboží. vada odpovídající míře používání nebo opotřebení kupujícím, vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
5. V případě vady může kupující prodávajícímu podat reklamaci a vyžádat si ji
● výměna za nové zboží,
● oprava zboží,
● přiměřenou slevu z kupní ceny,
● odstoupení od smlouvy.
6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
● má-li zboží podstatnou vadu,
● nelze-li věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vady po opravě,
● při větším počtu vad zboží.
7. Porušení smlouvy je podstatné, o kterém strana porušující smlouvu již v době uzavření smlouvy věděla nebo měla vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, kdyby toto porušení předvídala.
8. V případě vady, která představuje nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (zpravidla třetí reklamace pro stejnou vadu nebo čtvrtá pro odlišné vady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla alespoň tři vady současně), má kupující právo nárok na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.
10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná pouze v případě, že kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má stejná práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující při odstoupení od smlouvy požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
12. Prokáže-li prodávající, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen reklamaci kupujícího vyhovět.
13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je zboží zlevněno.
14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, ve které je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. reklamaci včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání, případně písemné odůvodnění. zamítnutí reklamace.
15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená druhu výrobku nebo služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vynaložených v souvislosti s reklamací. Toto právo může kupující uplatnit u prodávajícího do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, jinak je soud nemusí přiznat.
19. Volbu způsobu reklamace má kupující.
20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o spotřebiteli. Ochrana.
21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

 

VIII. Dodání

 

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně předávat elektronickou poštou.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu či v objednávce.

 

 

IX. Osobní údaje

 

1. Veškeré informace poskytnuté kupujícím ve spolupráci s prodávajícím jsou důvěrné a bude s nimi tak nakládáno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemný souhlas, nebude prodávající používat údaje kupujícího jinak než za účelem plnění smlouvy, s výjimkou e-mailových adres, na které lze zasílat obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon. pokud to není výslovně zamítnuto. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem odhlásit (zasláním dopisu, e-mailu nebo kliknutím na odkaz v obchodním sdělení). E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

 

IX. Mimosoudní řešení sporů

 

1. Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem dle Nařízení (EU) č. 524/2013 ze dne Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. května 2013 o online řešení spotřebitelských sporů ao změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenské podnikání vykonává v rozsahu své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává v omezené míře také dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

X. Závěrečná ustanovení

 

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně uspořádání stránky, fotografií, filmů, grafiky, ochranných známek, log a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Bez souhlasu prodávajícího je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jakoukoli jejich část.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít nepříznivý vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod. skladovat, nebo jeho části nebo software takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho účelem nebo účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
8. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 24. ledna 2021